Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768

Sponzor

Ina
25.1. Propisi kojima se uređuju prava osoba s invaliditetom PDF Ispis E-mail
Miroslav Kucanda   
Wednesday, 24 September 2008

STANDARDNA PRAVILA UJEDINJENIH NARODA

 

1.  Standardna pravila o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom UN (izdanja: Hrvatski savez gluhih i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži)


EVROPSKA SOCIJALNA POVELJA ( članak 15.)

 

2. Evropska povelja o osnovnim socijalnim pravima radnika

(NN br. 37/91)

3. Zakon o potvrđivanju Europske socijalne povelje, Dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji, Protokol o izmjenama Europske socijalne povelje i Dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji kojim se uspostavlja sustav kolektivne žalbe (Dodatak NN - Međunarodni ugovori - br. 15/02)

4.  Međunarodna klasifikacija oštećenja, aktivnosti i sudjelovanja - ICIDH - 2 Svjetske zdravstvene organizacije (predstavljena u časopisu za pitanja mentalne retardacije

«Naš prijatelj»), važno zbog terminologije i socijalnog modela (napušta se zdravstveni model) USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

5. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90)

6.  Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

(NN 13/91)

 

POVJERENSTVO ZA INVALIDE PRI VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

 

7. Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom (NN 47/05)

8. Nacionalni program za poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom (Izdanje: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži)

9. Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2002. do 2006. godine (NN br. 13/0) - vidjeti Izdanje: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži

10.  Strategija razvitka Republike Hrvatske «Hrvatska u 21. stoljeću» - Strategija razvitka mirovinskog sustava i socijalne skrbi (NN br. 97/03)

11. Odluka o osnivanju povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (24. travnja 1997., NN 45/97, 47/97, 102/00. i 6/01)

12.  Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade RH za osobe sa invaliditetom (NN br. 167/03, vidjeti

NN br. 171/03)


POVJERENSTVO ZA UDRUGE PRI VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

 

13.  Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske (NN br. 11/02)

14. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva, te imenovanju predsjednika i članova Savjeta (NN br. 111/03)

15. Odluka o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za RH i financijskoj potpori udrugama iz sredstava državnog proračuna (NN 86 od 19. lipnja 1998)

16. Odluka osnivanju i imenovanju supredsjednika i članova povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za udruge

(NN 100 od 24. srpnja 1998)

 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

17. Zakon o zdravstvenom osiguranju (NN 1/97, 94/01, 88/02, 122/02, 149/02 i 117/03)

18. Zakon o zdravstvenoj zaštiti

(NN 1/97, 111/97, 95/00, 129/00 i 121/03)

19. Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite (NN 32/02 i 30/04)

20. Zakon o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje

(NN br. 54/00)

21. Zakon o plaćanju doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje u 2002. godini (NN br. 114/01)

22. Zakon o povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od distrofiji srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti kao i osoba oboljelih od multipleskleroze, mentalno nedovoljno razvijenih; osoba oštećena sluha, dijaliziranih bolesnika; invalida rada, civilnih invalida rata koje nisu u stanju da same osiguraju u cijelosti ili djelomično potrebe normalnog individualnog ili društvenog života uslijed invalidnosti bilo prirođene ili stečene i njihovih pratilaca u unutarnjem putničkom prometu.

23. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

(NN br. 111/97, 128/99 i 79/02)

24. Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

(NN 1/94)

25. Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za (NN 2/03)

26. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za provođenje zdravstvene njege u kući (NN br. 76/02)

27. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (NN br. 28/02,33/02 i 32/03)

28. Pravilnik o uspostavljanju i provođenju dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN br. 47/02, 76/02 i 2/03)

29. Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN br. 28/02)

30. Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o

vrsti bolesti (NN br. 5/03)

31. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na slobodan

izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne

zdravstvene zaštite (NN br. 70/02)

32. Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku

ostvarivanja prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 18/02)

33. Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 29/02 i 32/02)

34. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (NN 2/96, 26/96, 140/97)

35. Pravilnik o zdravstvenom standardu u Republici Hrvatskoj (NN 3/92)

36. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 4/94, 31/95, 57/96, 71/96, 108/96,79/97)

37. Pravilnik o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN br. 76/02)

38. Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz

osnovnog zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN br. 32/03)

39.  Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima

(NN br. 63/00, 77/00, 85/00, 106/00, 131/00, 60/01, 71/01, 31/02, 76/02, 85/02, 117/02, 138/02, 32/03, 73/03, 93/03, 158/03, 25/05)

40. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom (NN 26/96, 79/97)

41. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom

rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući (NN br. 26/96, 31/99 i 51/99)

42. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe, te utvrđivanja statusa osigurane osobe iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (NN 57/94, 89/94)

43.  Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dogovornog zdravstvenog osiguranja (NN 36/94)

44. Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja privatnog zdravstvenog osiguranja (NN 36/94)

45. Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (NN 6/94, 87/96)

46. Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova (NN br. 135/02)

47. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN br. 114/02)

48. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN br. 103/02)

49. Uredba o medicinskom vještačenju (NN br. 52/99)

50. Uredba o opsegu i sadržaju medicinske dokumentacije

(NN br. 94/99)

51. Odluka o načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja te sadržaju i obliku potvrde kojom se to pravo dokazuje (NN br. 44/02)

52. Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu (NN br. 155/02)

53. Odluka o sadržaju, obliku, izgledu i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN br. 47/02)

54. Odluka o stalnoj svoti doprinosa osoba osiguranih u određenim okolnostima za slučaj invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti

(NN br. 25/02)

55. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (NN br. 44/02)

56. Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortopedskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2002. godine (NN br. 76/02, 85/02 i 88/02)

57. Odluka o utvrđivanju liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

(NN br. 65/01, 20/02, 44/02, 85/02 i 156/02)

58.  Odluka o visini i cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN br. 47/02)

59. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima (NN 124/97)

 

OBRAZOVANJE

 

60. Zakon o osnovnom školstvu

(NN 59/90, NN 27/93, 7/96, 59/01, i 69/03)

61. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 23/91)

62. Pravilnik o financiranju projekata i programa studentskih udruga (NN br. 70/03)

63. Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (NN 86/92)

64. Pravilnik o dodjeli besplatnih udžbenika (NN br. 18/02)

65. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne obvezatne udžbenike i udžbenike uz popust (NN 65/94)

66. Zakon o srednjem školstvu

(NN br. 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 69/03)

67. Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i osposobljavanja za razne obrte (NN 101/95)

68. Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1996. (NN 26/96)

69. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97)

70. Zakon o pučkim otvorenim sveučilištima (NN 54/97)

71. Pravilnik o ostvarivanju prava na besplatne obvezatne udžbenike uz popust (NN 65/94)

72.  Pravilnik o uvjetima i načinu izvođenja srednjoškolskog obrazovanja odraslih (NN 14/93, 61/97)

73.  Pravilnik o načinu organiziranja nastave u obrtničkim školama i praktične nastave u drugim strukovnim školama

(NN 18/94)

74. Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku privremenog oslobađanja učenika obveza savladavanja pojedinih sadržaja iz programa usmjerenog obrazovanja koje zbog promjene zdravstvenog stanja u toku obrazovanja na mogu savladati

(NN 55/86)

75. Zakon o dokazivanju stečene školske spreme (NN 27/76)

76. Odluka o elementima standarda i specifične potrebe djece s teškoćama u razvoju

 

RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE

 

77. Zakon o radu

(NN 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01 i 114/03)

78. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN br. 32/02 i 86/02)

79. Uredba o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br. 116/03)

80. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 143/02)

81. Zakon o Fondu za razvoj i zapošljavanje (NN: br. 107/01)

82. Osnovni nacionalni ugovor za gospodarstvo i javna poduzeća (NN 16/95) sa Aneksom III (NN 84/95)

83. Zakon o zapošljavanju (NN 59/96. 82/01)

84. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

(NN br. 114/03 i 151/03)

85. Zakon o izmjeni Zakona o zapošljavanju (NN br. 114/03)

86. Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96)

87. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN br. 114/03)

88. Zakon o poduzećima za zapošljavanje invalida (NN 57/89)

89. Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad (NN br. 96/02)

90. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za razvoj i zapošljavanje

(NN br. 106/03)

91. Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (NN br. 47/96) -pogledali Odluku Ustavnog suda - 1050 (NN br. 55/02)

92. Pravilnik o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom radnog vremena radi njege djeteta (NN br. 92/03)

93. Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojem je potrebna pojačana briga i njega (NN 64/98)

94. Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (NN 47/96)

95. Zakon o doplatku za djecu (NN br. 94/01)

96. Pravilnik o načinu i uvjetima dodjele sredstava za zapošljavanje nezaposlenih invalida rada i djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju (NN 47/95)

97. Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi s zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (NN br. 96/02)

98. Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN br. 13/03)

99. Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (NN br. 47/03)

100. Odluka o najvišem iznosu novčane naknade za nezaposlenu osobu (NN br. 154/03)

101. Konvencija MOR br. 102 o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, Geneva, 20. lipnja 1983.

(Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori 6/95)

102. Konvenciju MOR br. 115 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj okolini, Geneva, 20. lipnja 1983.

(Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori 7/87)

103. Odluka o odobravanju sredstava za poticanje zapošljavanja (NN 90/97)

104. Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (NN 118/97)

105. Dužnosti organizacija u svezi s provođenjem prekvalifikacije, dokvalifikacije i zapošljavanja invalida rada

106. Zakon o određivanju poslova i radnih zadataka na kojima se zapošljavaju slijepi invalidi rada odnosno slijepe invalidne osobe (NN 12/97)

107. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom stupio na snagu 14.03.2005. (NN 33/05).

 

MIROVINSKO OSIGURANJE

 

108. Zakon o mirovinskom osiguranju

(NN 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02 i 117/03)

109. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN br. 103/03)

110. Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja

(NN br. 147/02)

111. Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine (NN br. 45/02)

112. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

(NN br. 71/99)

113. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (NN br. 175/03)

114. Statut Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske s naknadnim izmjenama i dopunama (NN 58/90, 21/92, 116/93, 23/95)

115. Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika (NN 106/95)

116. Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika (NN 106/95)

117. Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika (NN 106/95)

118. Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja

(NN br. 158/02)

119. Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2002. godine (NN br. 105/02)

120. Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2003. (NN br. 144/03)

121. Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2003. (NN br. 144/03)

122. Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2003. (NN br. 144/03)

123. Odluka o izdvajanju i usmjeravanju sredstava za rješavanje stambenih potreba umirovljenika i invalidnih osoba

(NN 34/84)

124. Odluka   o   kriterijima   i   postupku   za   dodjelu kredita radi unapređenja uvjeta za provedbu prekvalifikacije ili dokvalifikacije i zapošljavanja invalida rada i djece ometene u psihičkom i fizičkom razvoju (NN 19/84)

 

STANOVANJE

 

125. Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo s dopunama (NN 43/92), (NN 69/92, NN 25/93),

(NN 2/94, NN 44/94)

126. Zakon o najmu stanova (NN 99/96)

127. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97)

128. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja Ministarstvo obrane (NN 24/96)

129. Zakon o stambenim zadrugama (NN 47/87)

130. Zakon o privremenom korištenju stanova (NN 66/91)

131. Zakon o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju (NN 73/95)

132. Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (NN 109/97)

133. Zakon o dugoročnom financiranju stanogradnje uz potporu države (NN 109/97)

134. Pravilnik o odgovarajućem smještaju (NN br. 96/02)

135. Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbe stana za potrebe HRVI iz Domovinskog rata s ograničenim sposobnostima kretanja

(NN br. 31/02)

136. Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samaca i obitelji i odobravanje pomoći iz socijalne skrbi (NN br. 29/98 i 117/00)

137. Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (NN br. 47/82)

138. Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN br. 104/03)

 

SOCIJALNA SKRB

 

139. Zakon o socijalnoj skrbi

(NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03)

140. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i socijalne skrbi (NN br. 70/01)

141. Uredba o međusobnim pravima i obvezama osnivača i Hrvatskog zavoda za socijalni rad (NN br. 116/03)

142. Zakon o civilnoj službi (NN br. 25/03)

143. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži

(NN br. 70/01, 13/03 i 198/03)

144. Pravilnik o ostvarivanju socijalne zaštite (NN 10/91, 38/92, 5/93, 113/93, 62/96)

145. Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100 posto I. skupine (NN br. 54/02, 10/03 i 23/03)

146. Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima skrbi izvan vlastite obitelji (NN br. 112/98 i 5/02)

147. Pravilnik o vrsti domova za djecu i domova za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi

(NN br. 101/99 i 120/02)

148. Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku za ostvarivanja prava iz socijalne skrbi (NN 39/98)

149. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na osposobljavanje i samostalan život i rad (NN 148/99)

150. Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (NN br. 32/02)

151.  Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe (NN br. 18/02)

152. Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe (NN br. 29/02)

153. Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN br. 64/02)

154.  Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata (NN br. 18/02 i 34/02)

155.  Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 29/02)

156.  Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljskoj obitelji (NN br. 82/02)

157.  Odluka o osnivanju Savjeta za mlade (NN br. 111/03)

158. Odluka o imenovanju pravobraniteljice za djecu

(NN br. 118/03)

159. Odluka o imenovanju zamjenice pravobraniteljice za djecu (NN br. 157/03)

160. Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za obilježavanje desete obljetnice Međunarodne godine obitelji u Republici Hrvatskoj u 2004. godini (NN br. 145/03)

161. Odnos trgovaca prema djeci, invalidima i starijim osobama (Uzance 87-89 Posebni uzanci u trgovini na malo, NN 16/95)

162. Zakon o tjednu solidarnosti (NN 19/84)

163. Odluka o proglašenju "dana bijelog štapa" (NN 54/96)

164. Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti (NN 5/98)

 

USTANOVE

 

165. Zakon o sudskom registru (NN 1/95, 57/98)

166. Zakon o zakladama i fondacijama (NN 36/95)

167. Uredba o osnivanju Centra za radnu terapiju osoba s oštećenjem u duševnom ili tjelesnom razvoju (NN 36/95)

168. Uredba o osnivanju Zavoda za rehabilitaciju "Samaritanac“ u Splitu (NN 67/95)

169. Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija

(NN 112/93 i 96/94)

170. Zakon o hrvatskom crvenom križu (NN br. 92/01)

 

CARINE

 

171. Carinski zakon sa izmjenama i dopunama (NN br. 78/99, 94/99, 73/00, 92/01 i 47/03)

172. Zakon o carinskoj tarifi (NN br. 61/00)

173. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provođenje Carinskog zakona (NN br. 101/01)

174. Uredba o carinskoj tarifi za 2004. godinu (NN br. 142/02, 150/02, 4/03, 31/03, 33/03, 34/03, 36/03, 58/03, 61/03, 71/03, 75/03, 83/03, 87/03, 102/03, 121/03, 142/03, 183/03, 184/03, 188/03, 189/03 i 197/03)

175.  Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (NN br. 154/03)

176.  Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine (NN 106/95 i 2/96)

177. Pravilnik o porezima i carinskim povlasticama na područjima posebne državne skrbi (NN 57/96)

178. Odluka o naknadi dijela sredstava pri uvozu osobnog automobila u visini plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (NN br. 159/03)

179. Odluka o vrsti, količini i vrijednosti predmeta koji se uvoze uz primjenu carinskih povlastica (NN 91/95 i 142/97)

 

POREZI

 

180.  Opći porezni zakon (NN br. 127/00, 86/01 i 150/02)

181. Zakon o porezu na dobit (NN br. 127/00 i 163/03)

182. Zakon o porezu na dohodak (NN 109/93, 25/95 i 177/04)

183.  Pravilnik o porezu na dohodak (NN 54/01 i 2/03)

184. Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (NN 139/97)

185. Zakon o porezu na dodanu vrijednost

(NN 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00 i 73/00)

186. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00 i 54/01)

187.  Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

(NN 60/96, 113/97)

188.  Pravilnik o porezu na dobit (NN br. 54/01)


DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

 

189. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu sa izmjenama i dopunama (NN 141/97, NN 90/98)

190. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 150/02 i 147/03)

191. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN. Br. 107/01, 117/01 i 147/03.)VOJNI l CIVILNI INVALIDI RATA

 

192. Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN. br. 64/01)

193. Zakon o Listi tjelesnih oštećenja (NN br. 162/98)

194. Zakon o Listi profesionalnih bolesti (NN br. 162/98)

195. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 86/92, 108/95 i 103/03)

196. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (NN br. 70/01)

197. Pravilnik o obrascima za dostavljanje podataka Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN br. 7/02)

198. Pravilnik o jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 18/02)

199. Pravilnik za utvrđivanje postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata (NN 62/92)

200. Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do IV. grupe prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe (NN 62/92)

201. Pravilnik o oštećenjima organizma na osnovi kojih vojni

i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve (NN 29/92)

202. Zakon o obrani (NN 74/93)

203. Pravilnik o određivanju pravnih osoba i tijela u kojima se obavlja civilna služba u Republici Hrvatskoj (NN br. 84/03)

204. Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za civilnu službu (NN br. 84/03)

205. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i evidencije o obveznicima civilne službe te obrascima i sadržaju iskaznice (NN br. 84/03)

206. Pravilnik o obuci, osposobljavanju i ispitima za pripadnike civilne zaštite (NN br. 197/03)

207. Pravilnik o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 62/92)

208. Pravo na besplatne obvezatne udžbenike za potrebe

redovnog školovanja u osnovnim, srednjim, višim i visokim školama odnosno fakultetima invalida rata (NN 58/93)

209. Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčane naknade zbog tjelesnih  oštećenja od 1. srpnja 2002. godine (NN br. 105/02)

 

POSEBNA ZAŠTITA BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

 

210. Zakon o fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 163/03)

211. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rala i članova njihovih obitelji (NN br. 94/01 i 122/02)

212. Pravilnik o posebnom stažu ostvarenom u domovinskom ratu (NN 114/93)

213. Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100% I. grupe (NN 108/95)

214. Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim vojnim invalidima 100 % I. grupe (NN 108/95)

215. Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade ili prilagodbu stana za kretanje u kolicima za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata (NN 43/97)

216. Naredba o ostvarivanju mjesečnih iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih prihoda od 1. siječnja 1996. godine (NN 5/97)

 

MOBILNOST-PROMET

 

217. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 26/03)

218. Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (NN 47/82)

219. Zakon o prostornom uređenju (NN 30/94)

220. Zakon o gradnji (NN. br. 17/03)

221. Priručnik o projektima

222. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 59/96, 105/04)

223. Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 16/05)

224. Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN br. 97/00)

225. Zakon o javnim cestama

(NN 42/90, 100/96, 112/97, 180/04)

226. Pravilnik o vozačkim dozvolama (NN 12/93)

227. Pravilnik o posebnom znaku za označavanje vozila invalida (NN br. 12/93,47/94)

228. Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN br. 14/01)

229. Pravilnik o posebnim uvjetima za parkiranje vozila (NN br. 36/03)

230. Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cesti (NN 59/00 i 34/03)

231. Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon (NN 89/94)

232. Uputstvo o postupcima pri prijevozu putnika i prtljage -željezničko Uputstvo 161

233. Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 22/95, 33/97, 42/98)

234. Zakon o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN 44/95)

235. Zakon o povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od distrofiji srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti kao

i osoba oboljelih od multipleskleroze, mentalno nedovoljno razvijenih; osoba oštećena sluha, dijaliziranih bolesnika; invalida rada, civilnih invalida rata koje nisu u stanju da same osiguraju u cijelosti ili djelomično potrebe normalnog individualnog ili društvenog života uslijed invalidnosti bilo prirođene ili stečene i njihovih pratilaca u unutarnjem putničkom prometu (NN br. 34/92).

236. Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastice slijepih osoba, osoba oboljelih od mišićne distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, osobe oboljele od multiple skleroze i njihovih pratilaca u unutarnjem putničkom prometu i načinu obračunavanja naknada za korištenje povlastice (NN 16/91)

237. Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu (NN 77/92,26/93 i 36/95)

238. Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1996. (NN 26/96)

 

OSNIVANJE l ORGANIZIRANJE UDRUGA

 

239. Zakon o udrugama (NN 70/97)

240. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruga, postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika udruga (NN 101/97)

241. Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 6/95)


HUMANITARNA POMOĆ

 

242. Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 83/92 i 96/03)

243. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o korisnicima, opsegu prikupljene i raspodijeljene humanitarne pomoći, te o sadržaju i rokovima izvješća (NN 10/93)

244. Odluka o osnivanju komisije za nadzor nad radom humanitarnih organizacija (NN 74/93

IGRE NA SREĆU

 

245. Zakon o prestanku važenja Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama (NN. Br. 117/01)

246. Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN. Br. 83/02. i 149/02)

247. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (NN br. 68/2003)

248. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju zabavnih igara (NN br. 3/02)

249.  Pravilnik o priređivanju nagradnih igara (NN br. 158/02)

250. Zakon o igrama na sreću (NN 36/98)

 

ŠPORT

 

251. Zakon o športu (NN 111/97)


RAZNE PRISTOJBE

 

252. Zakon o sudskim pristojbama (NN br. 26/03)

253. Zakon o upravnim pristojbama (NN 97/93)

254. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 163/03)

255. Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 35/99 i NN 30/99)


ZAKLADE

 

256. Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva (NN br. 173/03)

257. Zakon o zakladama i fondacijama (NN 36/95)

258. Pravilnik o upisu u zakladni upisnik (NN 4/96)RAZNO

 

259. Zakon o javnom priopćavanju (NN br. 69/03)

260. Zakon o pravobraniteljstvu za djecu (NN br. 96/03)

261. Obiteljski zakon (NN br. 116/03)

262. Zakon o ravnopravnosti spolova (NN br. 116/03)

263. Zakon o istospolnim zajednicama (NN br. 116/03)

264. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN br. 116/03)

265. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 107/03 i 175/03)

266. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN br. 199/03)

267. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (NN 199/03)

268. Zakona o sustavu državne uprave (NN br. 199/03)

269. Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2004. godinu (NN br. 100/03)

270. Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN br. 47/02)

271. Pravilnik o radu povjerenstva za reviziju (NN br. 18/02)

272. Pravilnik o metodologiji izrade Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih civilizacijskih katastrofa (NN br. 197/03)

 

 
« Prethodna   Sljedeća »

Točno vrijeme

Slučajna slika

008.jpg